NEWS & INFO

Xiaoxiang Green Tea Production Procedure

2019/11/10 15:28
Page view:

1.Spread Airing

Hunan Xiaoxiang Tea Industry Co., Ltd.

2.Kill-Green

Hunan Xiaoxiang Tea Industry Co., Ltd.

3.Conveyer Belt Airing

Hunan Xiaoxiang Tea Industry Co., Ltd.

4.Rolling

Hunan Xiaoxiang Tea Industry Co., Ltd.

5.Toaster Drying

Hunan Xiaoxiang Tea Industry Co., Ltd.

6.Roller Drying

Hunan Xiaoxiang Tea Industry Co., Ltd.

7. Rough Tea

Hunan Xiaoxiang Tea Industry Co., Ltd.